Bouwkundige opnames

Wat bieden wij op het gebied van bouwkundige opnames?

Bouwkundige opnamerapportages worden gebruikt om de staat van een object vast te leggen voor aanvang van de werkzaamheden. Afhankelijk van de intensiteit/zwaarte van de werkzaamheden, worden in de regel opnameafstanden gehanteerd welke variëren tussen de 25 meter (lichte werkzaamheden/goede staat bebouwing) en 75 meter (zeer zware werkzaamheden/kwetsbare bebouwing) vanaf de bouwwerkzaamheden.

Door elke aanwezige schade vast te leggen en door kwetsbare punten in de constructie te fotograferen wordt enerzijds getracht om onterechte schadeclaims te voorkomen en anderzijds worden de opnames gebruikt om daadwerkelijk opgetreden schade aan te kunnen tonen.

Indien tijdens of direct na werkzaamheden schade wordt gemeld of wordt geconstateerd, kan deze schade vergeleken worden met het opnamerapport waarna de ernst van de schade vastgesteld wordt waarbij er tevens bepaald wordt of er aanvullende maatregelen genomen dienen te worden om verdere schade te voorkomen. Dit soort opnamerapportages, verzorgt in het voortraject, kan veel dure stagnatie tijdens de uitvoering voorkomen.

Hoe is het bouwkundig opnamerapport opgebouwd?

Een bouwkundig opnamerapport bevat een korte inleiding waarin het doel van de opname en de locatie waar de opname gemaakt is omschreven worden. Vervolgens wordt er een korte beschrijving gegeven van de wijze waarop het desbetreffende pand is geconstrueerd, waarna er omschreven wordt wat de staat van het pand is en welke schades er aangetroffen zijn. Zoals gezegd worden van alle schades en kwetsbare punten van de constructie foto’s genomen, welke op een USB-stick meegeleverd worden met de rapportage. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn een kopie van de rapportage en de foto’s bij een notaris te deponeren of te laten dagtekenen.

De kwaliteit van veel opnamerapporten laat vaak te wensen over zodat er bij eventuele gerezen meningsverschillen op basis van de rapportage nog steeds geen uitsluitsel verkregen wordt. Onze rapportages voldoen aan de eisen van het protocol voor opnamerapporten van de Nederlandse Vereniging van Register Experts (Nivre).

Ook voor het maken van bouwkundige opnamerapportages geldt, net als voor de meeste van onze activiteiten, dat onze onafhankelijkheid een garantie is voor een betrouwbaar resultaat.

0182 517 550