Geluidsmetingen

In Nederland zien wij de trend dat er steeds grotere binnenstedelijke bouwprojecten worden gerealiseerd. Bij binnenstedelijke projecten komt het vaak voor dat er hinder wordt veroorzaakt in de nabije omgeving en geluidshinder speelt hierin een zeer grote rol. Om deze hinder in kaart te brengen en tot een minimum te beperken is het van groot belang om geluidmetingen uit te voeren. Brem Funderingsexpertise B.V. is in het bezit van meerdere typen monitoringssystemen om verschillende soorten geluidsmetingen uit te voeren.

Immissiegeluid

Met ingang van 1 april 2012 is het nieuwe bouwbesluit in werking getreden. Dit betreft de eerste algemeen geldende norm waarin grenswaarden genoemd worden voor geluidniveaus welke geproduceerd worden door bouwwerkzaamheden. In dit bouwbesluit staat het volgende beschreven:

Bouw- of sloopwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A) op de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel, worden op werkdagen tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de in tabel 8.4 aangegeven dagwaarden en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in dagen dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden.

Dagwaarde< 60 dB(A)> 60 dB(A)> 65 dB(A)> 70 dB(A)> 75 –  < 80 dB(A)
Maximale blootstellingsduuronbeperkt50 dagen30 dagen15 dagen5 dagen

Door fluctuaties van het geluidniveau is een lange middelings- en meettijd nodig om een betrouwbaar meetresultaat te verkrijgen. Daarom is het LAeq  (energetisch gemiddelde equivalente geluidniveau met A weging) tijdens het meten de belangrijkste waarde. Om de dagequivalente waarde te kunnen bepalen dient er gemeten te worden over een onafgebroken periode van 07:00 uur tot 19:00 uur.

Wij zijn in het bezit van meerdere stand-alone geluidsmeters voor het meten van immissiegeluid. Deze meetsystemen voldoen aan de hoogste eisen (type 1 geluidmeter) en betreffen robuuste systemen welke op verschillende manieren in de omgeving van een bouwproject kunnen worden ingezet. In de meetsystemen is tevens een modem ingebouwd waardoor de meetdata op afstand uit te lezen is. Dit proces kan ook automatisch aangestuurd worden waardoor een semi-continue meetopstelling gecreëerd wordt. De meetsystemen zijn voorzien van een accu waarmee een meetduur van 5 dagen gehaald kan worden zonder dat aanvullende voedingsspanning benodigd is. Voor een langere meetduur is het tevens mogelijk de systemen aan te sluiten op netspanning van 220 Volt.

Bronsterktebepaling

Steeds vaker dienen de bronsterktes van (funderings-)machines in het werk te worden bepaald. Voor dit type geluidsmetingen hebben wij de beschikking over “Precisie integrerende geluidsniveaumeters”, fabricaat Brüel & Kjaer. Dit zijn type 1 geluidsmeters (nauwkeurigheid +/- 1dB) conform IEC 651 en IEC 804.

0182 517 550