Nieuws

Bouwkundige opname

Bouwkundige opname

Heien, grond ontspannend boren, trillen van damwanden, zwaar werkverkeer, graafwerkzaamheden en (bron-)bemalingen zijn slechts enkele voorbeelden van werkzaamheden die (negatieve) gevolgen kunnen hebben voor de omgeving. In de praktijk komt het nog vaak voor dat er in nabijgelegen panden schades worden geconstateerd waarvan (al dan niet terecht) wordt aangegeven dat deze zijn veroorzaakt en/of verergerd door de werkzaamheden. In het verleden leidde dit met enige regelmaat tot discussies omdat de bouwkundige staat niet was vastgelegd voorafgaand aan de werkzaamheden. Hierdoor was het niet goed mogelijk om een causaal verband aan te tonen tussen de schade en de werkzaamheden.

Een bouwkundige opname wordt uitgevoerd om de staat van een object vast te leggen. Doorgaans wordt deze voorafgaand aan de werkzaamheden uitgevoerd om de uitgangssituatie vast te leggen (de zgh. bouwkundige vooropname). Afhankelijk van de intensiteit/zwaarte van de werkzaamheden, wordt de bouwkundige opname uitgevoerd binnen een bepaalde straal vanaf de werkzaamheden. Deze afstand kan variëren tussen de 25 meter (lichte werkzaamheden/goede staat bebouwing) en 75 meter (zeer zware werkzaamheden/kwetsbare bebouwing) vanaf de bouwwerkzaamheden. In het geval er tijdens of na afronding van de werkzaamheden schade wordt geconstateerd, kan er een nieuwe bouwkundige opname ofwel schadeopname uitgevoerd worden. Deze opname kan vervolgens vergeleken worden met de bouwkundige vooropname.

Doordat wij alle reeds aanwezige schade vastleggen en tevens de potentiële kwetsbare punten in de constructie fotograferen, wordt enerzijds getracht om onterechte schadeclaims te voorkomen en anderzijds worden de opnames gebruikt om daadwerkelijk opgetreden schade aan te kunnen tonen.

Deskundige opnamerapportages

Een bouwkundige opnamerapportage bevat een korte inleiding waarin het doel van de opname en de locatie waar de opname gemaakt is omschreven worden. Vervolgens wordt er een korte beschrijving gegeven van de wijze waarop het desbetreffende pand is geconstrueerd, waarna er omschreven wordt wat de algemene staat van het pand is en welke schades er aangetroffen zijn. Zoals gezegd worden van alle schades en kwetsbare punten van de constructie foto’s genomen, welke op een USB-stick meegeleverd worden met de rapportage. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn een kopie van de rapportage en de foto’s bij een notaris te deponeren of te laten dagtekenen.

De kwaliteit van veel opnamerapportages laat vaak te wensen over waardoor er bij eventuele gerezen meningsverschillen op basis van de rapportage nog steeds geen uitsluitsel verkregen wordt. Enkele oorzaken hiervan kunnen zijn:

Los van het feit dat onze rapportages voldoen aan de eisen van het protocol voor opnamerapporten van de Nederlandse Vereniging van Register Experts (NIVRE), maken wij zoals aangegeven (overzichts-) foto’s van bestaande schades maar ook potentiële kwetsbare punten in de constructie. Daarnaast gebruiken wij moderne spiegelreflexcamera’s om te zorgen dat de schades met goede kwaliteit worden vastgelegd.

Ook voor het maken van bouwkundige opnamerapportages geldt, net als voor onze overige activiteiten, dat onze onafhankelijkheid een garantie is voor een betrouwbaar resultaat.

Indien u nadere informatie wenst over de hiervoor genoemde meetmethoden, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

0182 517 550