Akoestische paalcontrole

Hoe doen wij een akoestische paalcontrole?

Funderingspalen, zowel prefab betonpalen als in-de-grond-gevormde betonpalen, worden op grote schaal door ons doorgemeten m.b.v. een digitaal akoestisch meetsysteem (hamertje-tik methode; low strain integrity test). De meetsignalen worden tijdens de meting getoond op het ingebouwde LCD-scherm en inclusief bijbehorende paalgegevens opgeslagen in het interne geheugen.

Naderhand worden alle gegevens op een PC verwerkt zodat een nauwkeurige interpretatie uitsluitsel kan geven over de integriteit van de gemeten palen. Bij vermoedelijke gebreken verzorgen wij, desgewenst, aanvullend onderzoek teneinde vast te kunnen stellen wat de oorzaak van de afwijking in het meetsignaal veroorzaakt.

Aanvullend onderzoek kan bestaan uit:

  • Opvragen paal(-fabricage)gegevens
  • Visuele inspectie (vrijgraven, afhakken, doorslijpen)
  • Belasten van een paal waarbij de paal nogmaals akoestisch doorgemeten wordt  (onderzoek naar scheurvorming of diametervariatie)
  • Berekenen theoretische paalvorm d.m.v. signal matching (verkregen INFO beperkt toepasbaar)
  • Diverse proefbelastingen (statisch, pseudo-statisch (o.a. Statnamic™ / StatRapid™) en dynamisch)

Voordelen van de combinatie akoestische paalcontrole en heitoezicht

De combinatie van akoestische paalcontrole en heitoezicht voorkomt veel extra werk voor de opdrachtgever en resulteert in een snelle, relatief goedkope en kwalitatief goede afhandeling van veel voorkomende problemen op het gebied van paalfabricage. Deze methode is overigens niet geschikt voor het exact bepalen van de lengte van een funderingspaal (zie hiervoor overige metingen). Wanneer een paal over de volle lengte is uitgerust met wapeningsijzer, is het echter wel mogelijk de paallengte te bepalen m.b.v. een magnetometerconus. Een dergelijk onderzoek kunnen wij eveneens voor u verzorgen.

Het akoestisch doormeten van funderingspalen wordt door ons uitgevoerd in overeenstemming met CUR aanbeveling 109 “akoestisch doormeten van funderingspalen” die in het najaar van 2006, met medewerking en op initiatief van onze firma, tot stand is gekomen. De door ons gehanteerde meetapparatuur is in overeenstemming met de eisen die in deze aanbeveling gesteld worden.

0182 517 550