Bouwkundige opnames

Voor wie is een bouwkundige opname bedoeld?

Wij verrichten bouwkundige opnames voor ontwikkelaars, aannemers en overheden. Dit doen we door gedetailleerde bouwkundige opnames uit te voeren. Deze zorgvuldige opnames vangen nauwkeurig de staat van de woning op, waardoor opdrachtgevers en bewoners een duidelijk beeld krijgen van de huidige situatie voordat het bouwproject van start gaat. De resulterende opnamedocumenten zijn gemakkelijk online toegankelijk, waardoor transparantie en inzicht centraal staan in het gehele proces.

Wat bieden wij op het gebied van bouwkundige opnames?

Bouwkundige opnamerapportages worden door onze experts verricht om de staat van een object vast te leggen voor aanvang van de werkzaamheden. Afhankelijk van de intensiteit/zwaarte van de werkzaamheden, worden in de regel opnameafstanden gehanteerd welke variëren tussen de 25 meter (lichte werkzaamheden/goede staat bebouwing) en 75 meter (zeer zware werkzaamheden/kwetsbare bebouwing) vanaf de bouwwerkzaamheden.

Door elke aanwezige schade vast te leggen en door kwetsbare punten in de constructie te fotograferen wordt enerzijds getracht om een onterechte schadeclaim te voorkomen en anderzijds worden deze bouwkundige vooropname gebruikt om daadwerkelijk opgetreden schade aan te kunnen tonen.

Indien tijdens of direct na werkzaamheden schade wordt gemeld of wordt geconstateerd, kan deze schade vergeleken worden met het opnamerapport waarna de ernst van de schade vastgesteld wordt waarbij er tevens bepaald wordt of er aanvullende maatregelen genomen dienen te worden om verdere schade te voorkomen. Dit soort opnamerapportages, verzorgt in het voortraject, kan veel dure stagnatie tijdens de uitvoering voorkomen. De aansprakelijkheid is beter vastgelegd doormiddel van deze nulmeting.

bouwkundige opname

Tussenopname en na-opname

Bij een bouwproject komt een bouwkundige tussenopname van pas wanneer de werkzaamheden tussentijds worden overgenomen door een andere partij of wanneer de bouwwerkzaamheden een nieuwe fase ingaan. Deze tussenopname heeft als doel de staat van het object rondom de werkzaamheden vast te leggen. Als integraal onderdeel van de risicobeheersing dient de bouwkundige opname om potentiële schade aan omliggende objecten te identificeren, zoals scheurvorming en/of verzakking. Niet alleen kan de tussenopname aantonen of de schade tijdens de werkzaamheden is ontstaan, maar het kan ook dienen als bewijs om onterechte claims te weerleggen.

Wij verzorgen meer dan enkel een bouwkundige tussenopname met een herhalende opsomming van gebreken; het is daadwerkelijk een gedetailleerde registratie van verschillen ten opzichte van de vooropname of eventuele eerdere tussenopnames.

Na de voltooiing van een project kunnen we een bouwkundige na-opname uitvoeren als afsluiting van het project. Deze na-opname wordt uitgevoerd bij omliggende woningen waar eerder een vooropname of tussenopname is gedaan. De resultaten van zowel de voor- als de na-opname worden ter plaatse met elkaar vergeleken en vervolgens gedocumenteerd in een uitgebreide rapportage.

Hoe is het bouwkundig opnamerapport opgebouwd?

Een bouwkundig opnamerapport bevat een korte inleiding waarin het doel van de bouwkundige opname en de locatie waar de opname gemaakt is omschreven worden. Vervolgens wordt er een korte beschrijving gegeven van de wijze waarop het desbetreffende pand is geconstrueerd, waarna er omschreven wordt wat de staat van het pand is en welke schades (zoals mogelijke verzakking) er aangetroffen zijn. Zoals gezegd worden van alle schades en kwetsbare punten van de constructie foto’s genomen, welke op een USB-stick meegeleverd worden met de rapportage. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn een kopie van de rapportage en de foto’s bij een notaris te deponeren of te laten dagtekenen.

De kwaliteit van veel opnamerapporten laat vaak te wensen over zodat er bij eventuele gerezen meningsverschillen op basis van de rapportage nog steeds geen uitsluitsel verkregen wordt. Onze rapportages voldoen aan de eisen van het protocol voor opnamerapporten van de Nederlandse Vereniging van Register Experts (Nivre).

Ook voor het maken van een bouwkundig opname rapport geldt, net als voor de meeste van onze activiteiten, dat onze onafhankelijkheid en expertise een garantie is voor een betrouwbaar resultaat.

0182 517 550