Ontwerp zonder titel 22 e1691408501409

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen door Brem Funderingsexpertise

Tijdens activiteiten die trillingen veroorzaken (heien ten behoeve van een fundering, sloopwerkzaamheden, trillen, verkeer, machines e.d.) kunnen onze experts bemande en onbemande trillingsmetingen verrichten. De geregistreerde trillingsmetingen worden naderhand getoetst aan de op het werk van toepassing zijnde richtlijnen waarna er een conclusie wordt getrokken m.b.t. de kans op schade ten gevolge van de opgetreden trillingen.

Daarnaast kunnen tijdens de werkzaamheden uiteraard ook vooraf bepaalde toelaatbare grenswaarden bewaakt worden ter voorkoming van eventuele schade. De complexiteit van een project bepaalt in grote mate of hiervoor een bemande trillingsmeting noodzakelijk is of dat er volstaan kan worden met een signalering “op afstand”.

Dankzij onze expertise en jarenlange ervaring met de metingen zijn wij in staat om, bij overschrijding van de vastgestelde grenswaardes, gericht en praktisch advies te geven omtrent eventuele mogelijkheden tot reductie van de optredende trillingen en het risico op overlast te voorkomen.

De geregistreerde trillingsmetingen, meetopstellingen, conclusies en verdere bijzonderheden worden verwerkt tot een uitgebreide en overzichtelijke rapportage.

Trillingsmetingen

Richtlijnen voor onze trillingsmeting

Voor bepaling van grenswaarden bij trillingsmetingen hanteren wij standaard de onderstaande richtlijnen:

  • SBR meet- en beoordelingsrichtlijn “schade aan gebouwen door trillingen”, deel A
  • SBR meet- en beoordelingsrichtlijn “hinder voor personen in gebouwen”, deel B
  • SBR meet- en beoordelingsrichtlijn “storing aan apparatuur”, deel C

Deze richtlijnen worden tevens gehanteerd voor de interpretatie van de meetresultaten van de trillingsmeting. Desgewenst kan hier ook de CUR-57 richtlijn voor gehanteerd worden.

Trillingsprognose

Op basis van de door ons in het verleden verzamelde data, welke in een uitgebreide database is opgeslagen, kunnen wij tevens een trillingsprognose maken voor een nog te starten bouwproject. Alle van invloed zijnde factoren worden hierbij in ogenschouw genomen en op basis van een combinatie van gegevens wordt er een conclusie getrokken over de toelaatbaarheid van de werkzaamheden met betrekking tot trillingsoverlast voor de omgeving. Hierdoor krijgt u een realistische risicoanalyse van de werkzaamheden. Indien wenselijk kunnen wij de trillingsprognose aanvullen tot een volwaardig monitoringsplan inclusief een plan van aanpak voor de trillingsmetingen.

Wij hebben de beschikking over een groot assortiment meetapparatuur en meetsystemen waaruit voor elke situatie de juiste combinatie samengesteld kan worden. Dit varieert van standaard stand-alone meetapparatuur tot de nieuwste “internet based” M2M oplossingen (machine-to-machine) waarbij de meetresultaten direct online verkrijgbaar zijn en die tevens voorzien zijn van een uitgebreide alarmfunctie via het GSM netwerk.

0182 517 550