Crosshole Sonic Logging

Wat is Crosshole Sonic Logging?

Een in het buitenland veel toegepaste methode voor het bepalen van de integriteit van een in-de-grond-gevormde betonnen paal is de Crosshole Sonic Logging methode. Bij deze methode worden er, voorafgaand aan de fabricage van de paal, enkele stalen buizen aan de paalwapening gemonteerd zodat deze in de paalschacht meegestort worden. Na uitharding van de beton wordt er in 1 buis een zender en in een andere buis een ontvanger neergelaten. Door gelijktijdig langzaam ophalen van de zender en ontvanger wordt er over de volle lengte van de buizen een scan gemaakt van de homogeniteit van het materiaal tussen de buizen. Eventuele gebreken in de paalschacht worden direct zichtbaar op het scherm van de computer. Door deze meting in verschillende configuraties van buizen uit te voeren en de meetresultaten hiervan samen te voegen, wordt er een compleet driedimensionaal beeld gecreëerd van de paalschacht.

Dit is dus een beproefde techniek die in het buitenland vooral toegepast wordt op grote diameter boorpalen. Gezien de ontwikkelingen en gebeurtenissen rondom de toepassing van diepwanden in Nederland heeft Brem Funderingsexpertise B.V. gezocht naar een meetmethode die eventuele zwakke punten c.q. defecten bij diepwand(voeg)en in kaart kan brengen voorafgaand aan de ontgravingswerkzaamheden. Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat CSL metingen dé oplossing zijn voor het in kaart brengen van eventuele gebreken in diepwand(voeg)en. Op deze wijze kunnen zwakke plekken of defecten, die tijdens het ontgraven lekkages en grote verzakkingen kunnen veroorzaken, in een voorstadium opgespoord en gerepareerd worden. Momenteel voeren wij deze metingen al enkele jaren succesvol uit.

Het principe van deze meetmethode berust op het meten van verschillende parameters van de voortplanting van geluid. Een zender verzendt op één locatie een hoogfrequent geluidssignaal (ca. 50 kHz) dat wordt opgevangen door een ontvanger op een andere locatie. De samenstelling van het materiaal tussen beide locaties is van invloed op een aantal parameters zoals de FAT (First Arrival Time), de demping (Attenuation) en de loopsnelheid van het geluid (Wave speed) in het materiaal. Verandering in deze waarden betekent dus ook verandering van het materiaal tussen beide locaties (bij gelijk blijven van andere variabelen zoals o.a. de hart-op-hart afstand van de tubes waarin de zender en ontvanger neergelaten worden). In deze toepassing zou een verandering van deze parameters dus kunnen duiden op een afwijking in de samenstelling van het beton of een insluiting van een verontreiniging. Door de zender en ontvanger gelijktijdig en gelijkmatig vanaf de onderkant van de diepwand naar boven te trekken, wordt over de volledige lengte van de diepwand een indruk verkregen van de kwaliteit hiervan. Voorgaande beschrijving is uiteraard een vereenvoudigde weergave van de toegepaste techniek.

Van toepassing zijnde normen

Crosshole Sonic Logging voeren wij uit conform de ASTM D6760-08 en/of NF P94-160-1 en onze meetapparatuur voldoet qua specificaties eveneens aan deze normen. Interpretatie en rapportage van de gemeten data zal geschieden conform FHWA richtlijn D4428M-07 (percentage “Velocity Reduction”) en de ASTM D6760-08 en/of NF P94-160-1.

0182 517 550