Overige metingen

Begaanbaarheid bouwput controleren m.b.v. handsonderingen

Veiligheid op de bouw is al jaren een belangrijk aandachtspunt. In de funderingsbranche is de aandacht op dit gebied vaak gericht op het gedrag van personen maar aandacht voor materieel en omgeving is zeker niet te verwaarlozen. In 2004 is er door een samenwerkingsverband van CUR, CROW en Arbouw een richtlijn uitgegeven op het gebied van begaanbaarheid van een bouwterrein. Deze aanbeveling omvat drie modules. De eerste gaat over beloopbaarheid van een bouwterrein, de tweede gaat over rijdend materieel en de derde behandelt de begaanbaarheid van bouwterreinen voor zwaar semi-stationair materieel. Voor de twee laatste modules hebben wij de beschikking over een penetrologger om de in de aanbeveling genoemde CI-waarde te kunnen bepalen (indringingsweerstand gemeten over de eerste 80 cm van het bodemprofiel). Deze waarde meten wij in combinatie met het vochtpercentage van de bodem omdat deze parameter in de meeste grondsoorten van grote invloed is op de stevigheid van die grondsoort.

Afhankelijk van de wens van de klant verrichten wij alleen de metingen of verzorgen we naast de metingen ook een uitgebreide rapportage waarin de gemeten waarden getoetst worden aan de CUR/CROW/Arbouw aanbeveling “Beoordelingssysteem voor de begaanbaarheid van bouwterreinen”. Hiervoor dienen wel een aantal parameters van het toe te passen materieel beschikbaar gesteld te worden omdat van dit materieel de VCI-waarde (Vehicle Cone Index) bepaald dient te worden. Deze waarde wordt in de rapportage vervolgens getoetst aan de gemeten CI-waarde.

Vaststellen paallengte bestaande fundaties

Betonpalen kunnen door ons akoestisch doorgemeten worden middels de hamertje-tik methode. Deze methode is echter niet geschikt om de lengte van de gemeten paal te kunnen bepalen. In sommige gevallen is dit echter wel wenselijk (hergebruik oude palen; onzekerheid geïnstalleerde lengte e.d.). Hiervoor kunnen wij een meting uitvoeren met een magnetometer. Voorwaarde is wel dat de betreffende paal over de volle lengte uitgerust is met wapening omdat het principe van de magnetometer berust op magnetisme. Tijdens de meting wordt de magnetometer langs de paalschacht naar beneden gedrukt met een sondeerwagen waarbij de wapening van de paal gedetecteerd wordt. Het einde van de wapening wordt gelijkgesteld aan het einde van de paal. Voor toepassing van deze methode dient de te meten paal rondom vrij toegankelijk te zijn.

0182 517 550