Nieuws

Bezwijktesten ankerpalen

In opdracht van de provincie Friesland en de gemeenten Dongeradeel, Dantemadiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland wordt het project “De centrale as” gerealiseerd. Dit project behelst het aanleggen van een dubbelbaans autoweg tussen Dokkum en Nijega en heeft tot doel het sterk ontlasten van de bestaande binnenwegen. Het gehele traject bestaat uit drie delen te weten Noord, Midden en Zuid. Voor het Midden deel wordt er bij Burgum een aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal aangelegd. Onder het toekomstige aquaduct zullen ca. 1300 zgn. VAP-palen (verticale ankerpalen) geïnstalleerd worden om er voor te zorgen dat het viaduct niet zal gaan opdrijven.

In het voortraject van het uiteindelijke bouwproces zijn wij ingeschakeld om bezwijktesten c.q. bezwijkproeven op een 7-tal testpalen uit te voeren. Een dergelijk test bestaat uit het gefaseerd aanbrengen van een trekbelasting op de ankerpaal, tot aan het moment dat het anker bezwijkt. Bezwijken houdt in deze in dat de ankerstaaf een doorgaande deformatie vertoont en kan zowel grondmechanisch (interactie tussen bodem en ankerlichaam) als constructief (ankerstaaf, groutlichaam of verbinding daartussen) van aard zijn. De belasting waarbij dat optreedt is de bezwijkbelasting. De testresultaten worden gebruikt om de uitgangspunten voor de paalberekeningen te verifiëren zodat uiteindelijk voldoende zekerheid verkregen wordt over het ontwerp van de uiteindelijke paalfundering.

Na het aanbrengen van de definitieve ankers, welke gebruikt zullen worden in de constructie, zullen wij tevens geschiktheidsproeven uitvoeren om de bruikbaarheid van de ankers te beproeven.

Klik hier voor de referentiepagina van onze opdrachtgever voor de bezwijkproeven op de ankerpalen; Voorbij Funderingstechnieken.

0182 517 550