Nieuws

Geo-Impuls, Brem en de toekomst!

Op 9 april 2014 is er op het terrein van Deltares in Delft een testdag geweest voor veelbelovende meettechnieken aan betonnen funderingspalen. Deze testdag maakt onderdeel uit van het Geo-Impuls programma.

Geo-Impuls is in het leven geroepen naar aanleiding van de verzakkingen bij de Vijzelgracht in Amsterdam en heeft zich tot doel gesteld om, vanaf 2010, in 5 jaar tijd de faalkosten in de bouw met 50% te reduceren. Hiervoor zijn verschillende deelprojecten in het leven geroepen en deelproject 4 bestudeert de mogelijkheden voor faalkostenreductie bij in-de-grond-gevormde-elementen van beton. Hier vallen dus ook alle in-de-grond-gevormde-palen onder.

In dit kader heeft er op 9 april jl. dus een onderzoek plaatsgevonden waarbij verschillende veelbelovende meettechnieken uitgevoerd zijn op een twintigtal door Gebr. Van ’t Hek gemaakte grond-verdringende boorpalen. In deze palen zijn tijdens de productie opzettelijk diverse verstoringen/defecten aangebracht. Het is doel van dit onderzoek om meetmethodes te vinden die in de toekomst wellicht van grote waarde kunnen zijn, indien er op basis van de standaard uitgevoerde hamertje-tik test, twijfels zijn gerezen over de kwaliteit van een doorgemeten paal. Meetmethodes die in verband hiermee worden onderzocht zijn temperatuurmetingen middels glasvezelkabel, “deep acoustic check” methode middels zgn. MEMS sensoren in de paal, Geo elektrische metingen en “single hole” en “crosshole sonic logging” metingen. Tevens zijn er op alle palen de standaard hamertje-tik metingen uitgevoerd omdat de onderzochte methodes gezien worden als aanvulling op deze standaard “best-value” meting.

Brem funderingsexpertise heeft, als deelnemer aan het Geo-Impuls programma, de hamertje-tik metingen en de single hole en crosshole sonic logging metingen uitgevoerd en geïnterpreteerd. De laatste meetmethode is in het buitenland al een veelbeproefde methode bij grote diameter boorpalen en is door ons inmiddels ook succesvol toegepast om de kwaliteit van voegovergangen bij diepwanden in kaart te brengen. In het kader van dit onderzoek is het van belang om de meerwaarde van deze meetmethode te checken bij relatief kleine diameter betonpalen, maar vooral de ”single hole” metingen worden gezien als potentieel waardevol.

Wanneer blijkt dat er op basis van deze meting veel meer informatie vrijkomt over de kwaliteit van een “twijfelpaal” dan zou een kernboring in de as van de paal voldoende zijn om een mogelijk defect nader te kwantificeren. Zodra blijkt dat deze methode succesvol is, zullen wij hierover uiteraard z.s.m. nadere informatie verstrekken.

0182 517 550