Nieuws

Nieuw Bouwbesluit trillings- en geluidhinder

Gevolgen nieuwe Bouwbesluit betreffende trillings- en geluidhinder afkomstig van bouwwerkzaamheden.

Met ingang van 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit van kracht geworden. In de Cobouw van 2 april jl. is een artikel verschenen waarin de top vijf van belangrijkste wijzigingen van dit bouwbesluit worden opgesomd. Eén van deze vijf punten betreft de wijziging dat er voor het eerst via het Bouwbesluit maximale grenzen aan bouw- en slooplawaai gesteld worden. Tevens is het een primeur dat er via het nieuwe bouwbesluit grenzen gesteld worden aan trillingen welke veroorzaakt worden door bouw- en sloopactiviteiten.  Dit betreft dan trillingen welke door personen in de belendingen van het bouwproject worden ervaren (SBR meet- en beoordelingsrichtlijn deel B).

Wanneer tijdens de vergunningaanvraag blijkt dat deze grenzen wellicht overschreden zullen worden, is het voortaan verplicht om een prognose van de te verwachten hinder te laten maken. Wanneer dit niet is gebeurd en de grenswaarden van het Bouwbesluit worden overschreden, dan kan de gemeente op basis van deze overschrijding het werk direct stilleggen. Wij kunnen voor u zowel voor geluidhinder als trillingshinder prognoses opstellen waarin tevens aangegeven wordt hoe de hinder eventueel gereduceerd kan worden. Een dergelijk rapport kan (alleen voorafgaand aan de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden; dus tijdens de vergunningaanvraag) er voor zorgen dat er een tijdelijke ontheffing verleend wordt op de in het nieuwe Bouwbesluit aangegeven maximale waarden. Voor meer informatie adviseren wij u contact op te nemen met onze Monitoringsafdeling.

Hieronder wordt de tekst van het bouwbesluit weergegeven:

Artikel 8.4 Geluidhinder

  1. Bouw – of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de in tabel 8.4 aangegeven dagwaarden en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in dagen dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden.
  2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste lid. Indien met een ontheffing van het bevoegd gezag bouw -of sloopwerkzaamheden worden uit-gevoerd op werkdagen tussen 19:00 uur en 7:00 uur en op zaterdag, zondag of Bouwbesluit 2012, concept tekst, 27 april 2011 132 feestdagen wordt onverkort het gestelde in de ontheffing gebruik gemaakt van de akoestisch bezien best beschikbare stille technieken en meest gunstige werkwijze. 
  3. De in tabel 8.4 aangegeven waarden gelden op gevels als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 1b, vijfde lid, van de Wet geluidhinder van woningen en gebou-wen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen en op de grens van terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen.

Tabel 8.4

Dagwaarde

? 60 dB(A) > 60 dB(A) > 65 dB(A) > 70 dB(A) > 75 – ? 80 dB(A)
Maximale blootstellingsduur onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen

Artikel 8.4a Trillingshinder

  1. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet ge-luidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebouwen» 2006. 
  2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingsterkte, bedoeld in het eerste lid. 3. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de bepalingsmethode als bedoeld in het eerste lid.
0182 517 550