Referentie

De Wip gaat op de schop

Door de slechte staat van de bestaande kademuur zijn in Maassluis de straten de Wip en de Markt al geruime tijd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Om inzage te verkrijgen in het gedrag van de kademuur heeft Brem funderingsexpertise BV sinds juli 2016 met enige regelmaat handmatige deformatiemetingen aan de kademuur uitgevoerd.

Inmiddels is, in opdracht van de gemeente Maassluis, aannemingsbedrijf Van Dijk Maasland BV gestart met de renovatiewerkzaamheden aan de kademuur langs de Wip. Deze werkzaamheden omvatten o.a. de sloop van de bestaande kademuur, het omleggen van diverse kabels en leidingen en het aanbrengen van de nieuwe kademuur incl. nieuwe fundering.

Omgevingsmonitoring

Sommige van deze werkzaamheden zijn aangemerkt als “mogelijk hinder veroorzakend” voor de directe omgeving en daarom heeft de fa. Van Dijk aan Brem funderingsexpertise BV opdracht gegeven voor het in kaart brengen van deze hinder en het bewaken van de omgeving tijdens de uitvoering. Tot de opdracht van Brem behoren o.a. het opstellen van een monitoringsplan en trillingsprognose, het uitvoeren van trillingsmetingen en het uitvoeren van vol-continue deformatiemetingen aan de belendingen middels een stationair opgestelde Robotic Total Station. De meetdata van beide metingen wordt continu naar een webapplicatie gedownload waar deze voor de opdrachtgever vrijwel realtime inzichtelijk is. Deze webapplicatie beschikt tevens over een alarmeringsmodule zodat bij overschrijding van de vooraf bepaalde grenswaarden alarmmeldingen verzonden worden naar de diverse project verantwoordelijken. Door deze monitoringsaanpak worden de projectrisico´s tot een minimum beperkt.

0182 517 550